Byenveni nan pòtay anrejistreman paran yo ki pou Indian River Schools SIS.
Pòtay Focus pou Parent Portal se yon zouti yo te devlope pou amelyore kominikasyon an ak angajman w nan edikasyon pitit ou.

Pòtay sa a pral pèmèt ou suiv pwogrè pitit ou ap fè yo nan lekòl la. W ap kapab tcheke regilyèman ni devwa ni nòt pwofesè a pral kite yo pandan peryòd evalyasyon an. Zouti kominikasyon sa a pral amelyore kapasite w genyen pou w ede pitit ou epi pou w kominike ak pwofesè a lè sa nesesè.

After creating your Parent Portal Account, you have four options to choose from:

  1. Enroll a new, not previously enrolled student.

  2. If you do not know your enrolled child's Student ID number, you cannot link to the child from home. You will need to visit your child's school and bring along a valid Driver's License or a government-issued photo ID.

  3. If your enrolled child's social security number is on file with the school district and you know your child's Student ID number, you can link to the child from home.

  4. If you know your child's Student ID number, but your child's SSN is not on file with the district or you are not willing to provide the last four digits of your child's Social Security Number, you can link to the child at this time, but will need to visit the school to activate your account.